Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Fase 4: periode 2020

Januari en februari 2020 is er veel overleg gepleegd met deskundigen op het gebied van gebruik van maaisel voor bodemverbetering en met de Omgevingsdienst IJsselland en de de Omgevings Dienst Regio Nijmegen.
Hierdoor wordt de notitie steeds beter en wordt er een uitgebreide toelichting aan toegevoegd.

In Maart  zijn de resultaten van fase 1, 2 en 3 in schema’s en overzichten gezet.

Ook kunnen we in maart eindelijk een definitieve versie aan de provincie voorleggen met de vraag of de beschreven werkwijze toegestaan is. Het is de bedoeling om:

  • een werkwijze te krijgen die in heel Overijssel toegestaan is; een provinciale uitwerking van de Vrijstellingsregeling Plantenresten’ waardoor
  • de werkwijze in het grondgebied van de gemeente Dalfsen toegepast kan gaan worden zodat ze onderzocht kan worden om te komen tot een optimale uitvoering.

Omdat de signalen positief zijn voor in ieder geval toestemming voor de proef in Dalfsen beginnen de gemeente Dalfsen en waterschap Drents Overijsselse Delta met de voorbereidingen.
De beperkingen in verband met het Corona-virus zorgt voor enig vertraging, maar op

14 April ontvangen we een positieve formele reactie op onze vraag voor toestemming voor toepassing van de voorgestelde werkwijze voor verantwoord gebruik van maaisel in de landbouw.
Nu kunnen de gemeente Dalfsen en Waterschap Drents Overijsselse Delta met volle kracht vooruit met de voorbereidingen voor het toepassen van de ontwikkelde werkwijze in de gemeente Dalfsen.
De pilot OMAB start met het onderdeel OMAB-B (zie projectvoorstel fase 4 waarin OMAB gesplitst wordt in OMAB-A,  -het oorspronkelijke onderzoek naar optimale opslag en bewerking van maaisel en het effect op bodem en opbrengst- en OMAB-B , -het onderzoek naar de uitvoering van de ontwikkelde werkwijze-. )
Hiervoor wordt een projectplan geschreven en naar financiering gezocht.

Vragen over de werkwijze kunnen gesteld worden via

  • het telefoonnummer van OMAB: 0523-235559 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 vanaf 16 april en
  • via het mailadres van OMAB: omabvechtdal@gmail.com

Ook in April wordt bekend dat tot 18 mei er een zienswijze geschreven kan worden op het ontwerp voor de tweede wijziging van het Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP3). Het gedeelte waar gebruik van maaisel voor bodemverbetering mee te maken heeft (sectorplan 8) is hier te vinden. Alle informatie is te vinden op www.lap3.nl.
Vanuit OMAB zal er een zienswijze worden gestuurd met daarin :

  • aanbevelingen voor het meenemen van punten die in de huidige regelgeving onduidelijk zijn en waaraan in Overijssel invulling is gegeven en
  • een pleidooi, onderbouwd door resultaten uit het onderzoek dat OMAB, voor het toestaan van bewerkingen van maaisel door de agrarier op zijn bedrijf en voor eigen gebruik.

 

Comments are closed.