Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Nieuws

Realisatieplan Visie LNV

17 juni is het Realisatieplan Visie LNV  ’Op weg met nieuw perspectief’ gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven dat er gewerkt gaat worden aan een duurzamere kringlooplandbouw.
De visie is ook samengevat in een schema .
Tenslotte is er ook een verklaring van Carola Schouten waarin zij de route naar kringlooplandbouw aankondigt.

Bovenstaande stukken zijn ook te vinden onder OMAB bij ‘artikelen’.


Inspraak OMAB bij PS

Op 29 mei heeft Anet Bovendeert namens OMAB ingesproken bij de statentafel van de Provinciale Staten.
Dit naar aanleiding van de brief en oproep die eerder naar de Staten was verstuurd.

Intussen was een document op de site van de Rijksoverheid gevonden waaruit bleek dat er ruimte in de bestaande regelgeving zit waardoor bermmaaisel wel gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. het gaat dus meer om het kleuren binnen de lijntjes en niet om het veranderen van de regelgeving. Dit is een eenvoudiger route.
Er kwamen veel vragen en positieve reacties van de statenleden.

Hopelijk kan er binnenkort afgesproken worden met de Omgevings Dienst (de handhavende organisatie) en wanneer nodig ook de NVWA .

De inspraak vindt u hier

 


Brief en Oproep naar Provinciale Staten

De Ommer Marke is initiatiefnemer en partner in de pilot OMAB; onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van bermmaaisel om de bodem te verbeteren .
Er zijn veel voordelen om op deze manier het organische stof gehalte van de grond te verhogen. Zie verder onder OMAB.

Ondanks dat er een brede beweging is om de regelgeving zodanig aan te passen dat bermmaaisel verantwoord en werkbaar hiervoor gebruikt kan worden, zijn de mogelijkheden recentelijk eerder achteruit gegaan dan vooruit.

Daarom is vanuit de samenwerkende partners binnen OMAB; de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, de waterschappen Vechtstromen en DODelta en ANV De Ommer Marke, op 24 mei een brief met daarbij gevoegd een oproep, gestuurd naar de Provinciale Staten van Overijssel.
Er wordt 29 mei ingesproken bij de Statentafel.

Doel is om vanuit de politiek steun te krijgen voor het samenstellen van een team dat daadwerkelijk een oplossing gaat zoeken zodat verantwoord en werkbaar gebruik van bermmaaisel als bodemverbeteraar, mogelijk wordt. Wij hopen dat de provincie Overijssel hierin een voortrekkersrol wil spelen.


Data feestelijkheden Jubileumjaar bekend

2019 is het jaar dat 25 jaar geleden ANV De Ommer Marke werd opgericht.

Dit wordt gevierd met een EXCURSIE / REUNIE op 15 augustus voor leden , donateurs en oud leden, om 19.30.
We gaan een aantal projecten van vroeger en nu bekijken om daarna bij een barbecue herinneringen op te halen en ideeën te verzamelen voor de toekomst.

Maandag 11 november om 20.00 uur organiseren wij voor leden, oud-leden en donateurs en al onze contacten een FEESTELIJKE JUBILEUMAVOND.
De visie voor de komende jaren wordt gepresenteerd. Er zullen kraampjes zijn waarin nieuwe mogelijkheden worden gepresenteerd en een tentoonstelling ‘vroeger en nu’ zal te bekijken zijn.

Nadere informatie volgt.

 


Cursussen 'Natuurboeren en Ondernemerschap' verplicht voor pachters natuurgrond

Pachters van natuurgrond krijgen te maken met eisen van de verpachter (natuurorganisaties) om aantoonbare kennis van zaken te hebben mbt het beheer van natuurgrond.

Hiervoor worden cursussen georganiseerd waardoor de pachter ‘gecertificeerd’ kan worden.
Per natuurorganisatie verschillen de eisen voor welke cursus gevolgd moet worden.

Een uitgebreide uitleg vindt u hier en in deze folder


Comments are closed.