Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

Deelnemers

Vorige pagina

Voor de huidige deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer verandert het een en ander.

Vanaf 2016 maakt de overheid geen afspraken meer met de individuele grondgebruikers, maar met het agrarisch collectief. Die maakt dan een afspraak met het collectief over de gewenste prestaties, bijvoorbeeld in termen van aantallen hectares weidevogelbeheer of kilometers houtsingel, gekoppeld aan een bepaald budget.

Het collectief is vervolgens aan zet om deze afspraak (een contract) op een effectieve en efficiënte manier in het gebied uit te voeren. Daarvoor maakt zij een plan. Bepalende factoren daarbij zijn:

  • Pakketten en vergoedingen moeten ‘Brussel proof’ zijn.
  • Het natuurbeheerplan 2016 van de provincie  geeft criteria waaraan het AN moet voldoen
  • De gebieden waar Agrarisch Natuurbeheer mogelijk is staan op de bijbehorende  kaart.
  • Het budget bepaald ook de keuzes. Per saldo komt er minder geld voor Agrarisch Natuurbeheer.

Van deelnemers aan Agrarisch Natuurbeheer en dus van het collectief, wordt meer dan voorheen verwacht dat zij zich richten op het behalen van ecologische resultaten en dat behelst meer als alleen het uitvoeren van de pakketeisen.

Samenwerking van grondeigenaren in een gebied, waardoor slimme combinaties van beheer ontstaan die positief zijn voor de doelsoorten (meest vogels) wordt gestimuleerd.

Het is ook een taak van het collectief om de deelnemer(s) in deze zaken te adviseren en te ondersteunen. Samen willen we bereiken dat de ecologische resultaten van Agrarisch Natuurbeheer verbeteren. Daarmee kan het  bestaansrecht van Agrarisch Natuurbeheer aangetoond worden.

snoeien

Omdat het budget beperkt is is het zaak  systematisch en onderbouwd de keuzes te maken van waar wel beheer mogelijk is en waar niet. de kaders daarvoor worden beschreven in de ‘beheerstrategie. half april zal die klaar zijn.

De keuzes zijn naast op de ecologische voorwaarden vanuit de doelsoorten ook gebaseerd op de belangstelling van grondgebruikers.  Daarom worden er  in week 17, 20-23 april, 3  ’voorintekenen bijeenkomsten’ georganiseerd. Alleen daar waar voldoende grondgebruikers meedoen kan een verbetering van het leefgebied gerealiseerd worden.  

Er moeten dus veel keuzes gemaakt worden die zal moeten leiden tot een onderbouwde aanvraag bij de provincie. Pas wanneer die is goedgekeurd en we dus zeker zijn van het budget worden de definitieve contracten gesloten. Pas dan besluit een potentiële deelnemer of hij mee wil doen.

Op basis daarvan worden de mogelijkheden met de grondeigenaar besproken. Vanzelfsprekend bepaalt de grondeigenaar daarna zelf  of hij nog verder wil gaan, of er mee wil stoppen.

Bestaande beheercontracten die in 2016 nog niet aflopen, blijven onder dezelfde voorwaarden als waar zij mee afgesloten zijn, in stand. Zij blijven in die periode onder verantwoordelijkheid van RVO.nl (voorheen DR). Pas wanneer zij aflopen, vallen zij onder het collectief.

Omdat naast ecologische redenen vooral ook de bereidheid van grondeigenaren een belangrijke factor is om voor een bepaald locatie te kiezen zal er een voor-inteken ronde komen. Daar kunnen geïnteresseerde grondgebruikers aangeven met wat voor pakketten ze willen meedoen. Voor de data en locaties kijkt u bij de berichten en op de uitnodigingsbrief . Met een voorintekening is er geen garantie dat u ook mee kan doen.

De landelijke pakketten zijn  nog niet helemaal definitief. Een beschrijving van alle huidige pakketten  is te vinden op : http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Overzicht-Beheerpakketten-Agrarisch-Natuurbeheer-versie-30-jan-2015.pdf  . Niet alles wordt opengesteld in het Vechtdal.

Zodra er zekerheid is over de pakketten die opengesteld worden en de bijbehorende vergoedingen bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Uitgangspunt voor het collectief en ook ANV De Ommer Marke is het zoveel mogelijk behouden van kwalitatief goed bestaand beheer. Eventueel nieuw beheer zal moeten aansluiten bij bestaande natuur, GBD of ander Agrarisch Natuurbeheer. In beide gevallen zal er een samenhangend geheel moeten ontstaan ter verbetering van de biotoop van de doelsoort(en).

Grondgebruikers die een contract afgesloten hebben met het collectief kunnen lid worden van het collectief. Daarmee voorkomen zij dat ze BTW over de vergoeding moeten afdragen.

Overige geïnteresseerden  die op de hoogte willen blijven kunnen donateur worden. Voor meer informatie zie de website van het collectief   www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze coördinator Jan Hulsink

tel: 0572-371407 of email: j.hulsink@zonnet.nl

Vorige pagina

Comments are closed.