Agrarische Natuur Vereniging De Ommer Marke

voor behoud en ontwikkeling van een vitaal platteland in Ommen e.o.

  • Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

    Natuurbeheer goed voor boeren èn burgers!

  • Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

    Weidevogelbeheer voor meer variatie en evenwicht

Project OMAB
Project OMAB

Vanaf najaar 2016 loopt het 5-jarige project 'Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar' (OMAB).

Nieuws
Nieuws

Regelmatig plaatsen wij hier het laatste nieuws over onze activiteiten en ontwikkelingen bij het gebiedscollectief en andere projecten.

Projecten
Projecten

Alle informatie over lopende en te starten projecten kunt hier vinden.

Bloemen en Kruidenranden

Opgave voor het randenproject van ANV De Ommer Marke is vanaf nu mogelijk. Wanneer grondeigenaren een rand of overhoek zaaiklaar beschikbaar stellen zorgt De Ommer Marke voor het zaaizaad en het inzaaien van een bloemrijk akkermengsel. Meer informatie onder projecten - randenproject:

Workshop Bodem

13 december is er een workshop gegeven aan de agrariërs met een proeflocatie van de Pilot OMAB, door Bodemkundige en Hydroloog Joris Schaap. Aanleiding en onderwerp was het onderzoek naar de bodemopbouw in de proefvelden. Naast het maken van profielkuilen en grondboringen is er toen ook een bodemscore opgesteld. Deze bodemscore geeft aan de hand van verschillende kenmerken een waardering aan de grond. Het is een eenvoudige manier; door iedereen zelf uit te voeren, om een indruk en waardering voor een bodem te krijgen. Daarmee biedt het inzicht aan grondgebruikers op de goede en mindere eigenschappen van de bodem zodat gericht gewerkt kan worden aan het behouden van de sterke punten en verbeteren van de mindere kanten.

Meer informatie over het bepalen van een bodemscore is te vinden op www.mijnbodemconditie.nl .
Een eerste stap is het downloaden van het Veldformulier BodemConditieScore – KUILMETING-.
In de ‘Handleiding Mijn Bodem Conditie Score uitgewerkt voor Beemster‘ is te vinden hoe de bodemscore opgebouwd wordt.

Na een uitgebreide inleiding van Joris Schaap waarbij  er al vele vragen besproken werden, ging de groep naar buiten om bij een profielkuil het vaststellen van de bodemscore in de praktijk te oefenen. Vanwege het slechte weer werd daarna de oefening verder binnen voortgezet aan de hand van foto’s .

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 003

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 001 OMAB - Workshop Bodem 131217 - 002

OMAB - Workshop Bodem 131217 - 004

 

Deze middag werd gewaardeerd. Naast de informatie was het goed om op deze manier, als agrariërs, met elkaar over de mogelijkheden te spreken.

Mineral Valley Twente

Op 11 december is contact gelegd met de Mineral Valley (http://mineralvalley.nl/ ). Zij proberen veel partijen bij elkaar te krijgen om de mogelijkheden voor gebruik van mest en ook van organisch materiaal , niet alleen als bodemverbeteraar maar ook als grondstof voor andere producten (papier, biocomposieten etc.) verder te ontwikkelen.
Op termijn zullen zij starten met ‘proeftuinen’ waarin onderzoek wordt gedaan. De Pilot OMAB zou hier goed bij aan kunnen sluiten.
Nu is dit project nog in de fase van het leggen van de basis voor samenwerking.

22 februari 2018 organiseren zij het ‘Congres Mineral Valley Twente van 12.00 tot 17.00 uur in de Reggehofte 5, te Goor.
Meer info op hun website . Opgave via info@mineralvalley.nl

 

Bijeenkomst Platform Bodembeheer

Op 11 december organiseerde het Platform Bodembeheer (http://www.expertisebodemenondergrond.nl/platformbodembeheer) een bijeenkomst over duurzaam bodembeheer in het landelijke gebied in het Provinciehuis te Zwolle.
Een interessante bijeenkomst. De presentaties en het verslag zijn te vinden op http://www.expertisenetwerkbodemenondergrond.nl/1119

Naar aanleiding van de presentaties is informatie gevonden op de site van het Louis Bolk Instituut ( http://www.louisbolk.org/nl/publicaties). Deze publicaties zijn ook te vinden bij ‘Rapporten en Artikelen‘ op deze website

Rapportage resultaten Fase 1 OMAB

4 december:
De laatste resultaten van het onderzoek voor fase 1  (periode 2016-2017) zijn begin december binnen gekomen. Daarmee konden de overzichten en schema’s met alle resultaten afgerond worden.

Op 4 december zijn zij verstuurd naar alle betrokkenen.

Alle resultaten zijn ook op de website te vinden.

Begrenzing Blauwe Diensten

24 november:
Waterschap Vechtstromen wil de begrenzing voor Blauwe Diensten uitbreiden.

Blauwe Diensten zijn maatregelen uit te voeren door grondeigenaren die de kwaliteit van het grond-  en oppervlaktewater verbeteren. De grondeigenaar krijgt hier dan een (marktconforme) vergoeding voor. Te denken is aan het niet bemesten en spuiten van randen langs watervoerende sloten. De maatregelen zijn vrijwillig.

Deze mogelijkheden komen alleen beschikbaar op die plaatsen waar zij het meeste effect hebben. Deze plaatsen worden ‘begrensd’ op een kaart die in het natuurbeheerplan van de provincie wordt opgenomen.

De Ommer Marke heeft in samenwerking met het Collectief Midden Overijssel voorstellen gedaan voor de begrenzing. Vooralsnog lijkt het erop dat in de gemeente Ommen alleen het winterbed van de Vecht en Regge wordt begrensd.

Omdat  de gemeente Dalfsen in het werkgebied van WDODelta valt is hier nog niet bekend wat de begrenzing zal worden. Waarschijnlijk komt het winterbed van de vecht er in te liggen.